Direcția educație, tineret și sport sectorul Buiucani reprezintă o structură specializată de conducere, care se subordonează Direcției Generale  Educație, Tineret și Sport.

Direcția este organizată şi funcţionează în baza Constituției Republicii Moldova, Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (modificată prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19), Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative (Cu modificările introduse prin Legea Nr. 71 din 12.04.2015), altor acte legislative, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Educaţiei, deciziilor/hotărîrilor Consiliului mun. Chișinău, dispozițiilor și instrucțiunilor emise de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, altor acte normative din domeniu, precum şi în baza Regulamentului propriu de funcționare.
Direcția are statut de persoană juridică și gestionează  mijiloace financiare bugetare și extrabugetare.

Misiunea Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani

În conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova, în scopul realizării politicilor educaționale, Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani și-a axat activitatea spre realizarea următoarelor obiective:

  1. Modernizarea sistemului educational din sectorul Buiucani, în scopul asigurării unei dezvoltări umane durabile prin asigurarea accesului echitabil la studii de calitate la toate nivelele de învățămînt pentru toți copiii, inclusiv cei din familiile vulnerabile, cei cu cerințe educaționale speciale, reprezentanții minorităților entice;

  2. Asigurarea unei educații preșcolare, primare și secundare de calitate pentru toți copiii prin dezvoltarea unor școli prietenoase copilului și extinderea practicilor educației inclusive;

  3. Utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale și a resurselor financiare alocate sistemului educational și ameliorarea calității instruirii;

  4. Implicarea tuturor factorilor de decizie în soluționarea problemelor de învățămînt, devoltarea învățămîntului din sector;

  5. Implementarea consecventă a inovațiilor educaționale pentru optimizarea procesului educational;

  6. Valorificarea perspectivelor de dezvoltare a sistemului educational în raport cu resursele umane și fianciare disponibile.

În prezent, Direcția Educație, Tineret și Sport Buiucani are în subordonare 31 de instituții, dintre care 7 instituții, localizate în suburbii, funcționează autonom.